Hagl Star的未来发生了混杂的事件:Cong Phuong,Van Toan分手了?

Hagl Stars的未来发生了不同的事情:Cong Phuong,Van Toan分手了吗?
  负责管理内Róng的人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可证:1749/GP-TTTT
河内信息于2017年4月28Rì发布

  交易Dì址:12号公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮Jiàn:

  总部:4楼,星座 – Xīng塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内